Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives February 2021

Pripreme za obilježavanje Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine (2021.)

Pedagoški zavod Mostar i IC Štamparija Mostar, tradicionalno povodom 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a u okviru manifestacije “JA DOMOVINU IMAM I U SRCU JE NOSIM” raspisuje nagradni konkurs za najbolji literarni rad učenika srednjih škola HNK-a. Cilj konkursa je njegovanje kulture sjećanje na određene datume bitne u historiji naše domovine.

Raspored seminara i sastanka stručnih aktiva – februar 2021.

Obavještavamo Vas da će seminari i stručni aktivi nastavnika/ca, profesora/ica, stručnih saradnika/ca i direktora/ica biti realizovani tokom mjeseca februara 2021. godine u skladu sa rasporedom koji Vam dostavljamo u prilogu.
Seminari i sastanci stručnih aktiva bit će realizovani u Kulturnom centru “Kralj Fahdˮ uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, te putem ZOOM-a i Microsoft Teams-a (informacija o načinu realizacije seminara i stručnih aktiva navedena je u tabeli koja slijedi).
Napomena:
Članovi/ce pojedinih stručnih aktiva nastavnika/ca, profesora/ica stručnih saradnika/ca bit će, zbog poštivanja higijensko-epidemioloških mjera, podijeljeni u dvije grupe. Prvu grupu će činiti nastavnici/e, profesori/ce, stručni/e i saradnici/e sa područja općina Konjic, Jablanica, Prozor, a drugu grupu će činiti nastavnici/e, profesori/ce i stručni/e saradnice/e sa područja: Grada Mostara, općina Stoca i Čapljine, Informacije o spomenutim grupama su navedene u tabeli. U skladu sa prethodno navedenim, molimo nastavnike/ce, profesore/ice i stručne saradnike/ce da poštuju naznačeni raspored.
Zbog kompletne situacije, kao i zbog informacija koje će biti prezentovane na seminarima i sastancima stručnih aktiva smatramo da je prisustvo nastavnika/ca, profesora/ica, stručnih saradnika/ca i direktora/ica istim veoma važno.
U cilju adekvatne organizacije seminara i sastanaka stručnih aktiva molimo Vas da prisustvo istim potvrdite najkasnije do 8.2.2021. godine i to na mail adrese koje su navedene u tabeli.
U cilju poštivanja higijensko-epidemioloških mjera, molimo nastavnike/e, profesore/ice i stručne saradnike/ce koji potvrde svoje prisustvo sastancima stručnih aktiva u Kulturnom centru “Kralj Fahdˮ da obavezno ponesu neophodnu zaštitnu opremu (maske i rukavice).
Ukoliko budete imali bilo kakvih dodatnih pitanja molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona ili e-maila.

Zaključci sa sastanaka stručnih aktiva – decembar 2020.

Pedagoški zavod Mostar je u toku mjeseca decembra 2020. godine realizovao sastanke stručnih aktiva nastavnika i profesora iz osnovnim i srednjim školama za nastavne predmete za koje Pedagoški zavod nema stručne savjetnike.

Budući da je Pedagoški zavod u decembru imao mogućnost organizovanja sastanaka istovremeno i putem linka (ZOOM) i u realnom svijetu (KC „Kralj Fahd“), to je nastavnicima i profesorima omogućeno da biraju na koji način žele da učestvuju u radu planiranog sastanka.
Odziv nastavnika i profesora je bio 90%.Mali broj nastavnika se odlučio za prisustvo u realnom svijetu, tako da je preovladao rad u virtualnom okruženju.
Na sastancima se razgovaralo o realizaciji nastavnog procesa, praćenju, procjenjivanju i ocjenjivanju napredovanja i postignuća učenika kao i vođenju pedagoške evidentiranje i dokumentovanje tokom septembra, oktobra i novembra školske 2020/21. godine.

Na osnovu diskusije kao i na osnovu pisane povratne informacije koju su Pedagoškom zavodu dostavili nastavnici i profesori doneseni su i zaključci.

Raspored sastanaka stručnih aktiva – decembar 2020.

Tokom decembra planirano je da se realizuju sastanci stručnih aktiva koji nisu realizovani u novembru. Radi se o predmetima za koje Pedagoški zavod nema stalno uposlene stručne savjetnike. Uz pomoć vanjskih saradnika, nastavnika i profesora iz osnovnih i srednjih škola, i uz koordinaciju zaposlenika Pedagoškog zavoda planirana je realizacija. Ovaj put se daje mogućnost prisustva kako u prostorijama KC “Kralj Fahdˮ Mostar, tako i putem linka (ZOOM platforma).
Teme sastanaka su vezane za detaljnu analizu nastavnog procesa, kao i dogovor o konkretnim aktivnostima za naredni period.
Za one koji se odluče da sastanku prisustvuju u KC “Kralj Fahdˮ potrebno je da na sastanak ponesu neophodnu zaštitnu opremu (maske i rukavice).

Napomena:
Prije dolaska na sastanak stručnog aktiva potrebno je na nivou stručnih aktiva škole analizirati postojeću situaciju u nastavnom procesu i zabilježiti eventualne poteškoće sa kojima se nastavnici/ce i profesori/ce susreću u radu, kao i konkretna pitanja.
Za sva dodatna pitanja molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona ili e-maila.

ZAKLJUČCI sa sastanaka stručnih aktiva osnovnih i srednjih škola održanih u novembru

U skladu sa planiranim aktivnostima Pedagoškog zavoda Mostar u mjesecu novembru 2020. godine realizovani su sastanci stručnih aktiva nastavnika i profesora u osnovnim i srednjim školama, ali samo za nastavne predmete za koje je Pedagoški zavod kapacitiran, odnosno za nastavne predmete za koje ima stručne savjetnike.

Imajući u vidu složenost kompletne situacije, posebno izazvane pandemijom, jedan od ključnih ciljeva održanih sastanaka stručnih aktiva bio je da se u saradnji sa nastavnicima uradi detaljna analiza nastavnog procesa realizovanog u periodu mjeseca septembra i oktobra 2020. godine, te na osnovu dobivenih pokazatelja uraditi plan aktivnosti kojima će se riješiti eventualne poteškoće i unaprijediti nastavni proces u cjelini, sa jasno naznačenom odgovornošću, obavezama i nadležnostima svih, kako na institucionalnom, tako i na pojedinačnom, odnosno individualnom nivou.

Na osnovu diskusije i zaključaka sa održanih sastanaka stručnih aktiva, te na osnovu pisane povratne informacije koja je Pedagoškom zavodu dostavljena od strane stručnih aktiva čiji predstavnici/predsjednici nisu bili prisutni na sastancima stručnih aktiva doneseni su zaključci koje navodimo u tekstu koji slijedi.


Odaberite jezik »