Pedagoški zavod je stručna i upravna organizacija koju je osnovala Vlada HNK-a s ciljem da pruža stručnu podršku odgojno-obrazovnim institucijama i vrši stručno-pedagoški nadzor.
 
Na osnovu čl. 20. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim organima kantonalne uprave (Sl. novine HNK-a br. 4/98, 1/02) Pedagoški zavod obavlja stručno-pedagoške, upravne i druge poslove u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog, srednjeg i specijalnog školstva a koje se odnose na:

 • izrada prijedloga nastavnih planova i programa za predškolsko, specijalno, osnovno i srednje školstvo, praćenje njihovog provođenja i na osnovu toga predlaganje i izrada prijedloga izmjena i dopuna istih,
 • ostvarivanje stručnog nadzora u izvođenju nastave i drugih oblika organiziranog rada prosvjetnih radnika, stručnih saradnika i direktora,
 • donošenje metodologije izrade i realizacije godišnjih programa rada vaspitno-obrazovnih ustanova,
 • donošenje programa stručnog usavršavanja prosvjetnih radnika i saradnika,
 • utvrđivanje prijedloga plana, kriterija i mjerila upisa učenika u prve razrede srednjih škola,
 • praćenje primjene nastavnih planova i programa, udžbenika i priručnika, pedagoških standarda i normativa u praksi i predlaganje izmjena i dopuna istih,
 • organiziranje vaspitno-obrazovnog informacijskog i ostalog sistema na području Kantona,
 • informativno-analitičku djelatnost, izrada informacija, izvještaja i analiza za potrebe ministarstva  i drugih institucija na području Kantona,
 • izdavanje stručnih časopisa i publikacija,
 • izrada prijedloga provedbenih propisa iz nadležnosti Zavoda,
 • izrada stručnih uputstava za rad i neposrednu pomoć vaspitno-obrazovnim ustanovama i prosvjetnim radnicima,
 • briga i pomoć pri uvođenju nastavnika i stručnih saradnika u vaspitno- obrazovni proces,
 • vršenje i drugih poslova iz njegove nadležnosti.
dr. sc. Enisa Gološ
direktorica