Pedagoški zavod Mostar

Pedagogical institute Mostar

Archives September 2019

SEMINAR ZA PROFESORE BIOLOGIJE I HEMIJE

Seminar za profesore biologije i hemije održan je 28.8.2019. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar, sa početkom u 9. 00 sati. Na seminaru je bilo prisutno 16 profesora biologije i hemije.

Napravljen je kratak osvrt na kvalitetne obrazovne sisteme i njihove karakteristike, PISA testiranje (prikazan je kratak video), profesorima su prikazani i tipovi zadataka sa PISA testiranja, te je otvorena rasprava o tipovima zadataka koju oni postavljaju učenicima i testova sa PISE.

Potom  su prisutnima predstavljeni koncepti u nastavi hemije i biologije. Veza koncept – oblast-nastavna cjelina – nastavni sadržaj – cilj – ishod je predstavljena prisutnima na primjeru nastavne cjeline Tvari, gdje su detaljno objašnjeni svi pojmovi. Poseban akcent je stavljen na hitnu promjenu u procedurama poučavanja, koje bi kod učenika trebale poticati i razvijati kritičko mišljenje.

Profesori biologije i hemiju su upozorili na neusaglašenost nastavnih planova i programa, koja je naročita izražena u srednjim stručnim školama, zatim na jako zastarjele udžbenike iz biologije, koji obiluju brojnim greškama.

Seminar na temu:“ Kritičko mišljenje – Diskusije i debate u nastavi hemije i biologije“ održala je stručna savjetnica Amela Medar. Učesnici seminara su već ranije upoznati sa modulima Škole kritičkog mišljenja, koracima u uspostavljanu učionice za kritičko mišljenje, te alatima  koji se koriste za poticanje kritičkog mišljenja, prezentirana su pravila i načini vođenja diskusije i debate.  Debata na temu „Plastična pakovanja su korisna i nemaju negativne učinke na hranu“ je održana prema predstavljenom modelu, uz poštivanje pravila i procedura debate. Preporučena je kao jedan od mogućih modela rada u nastavi hemije i biologije

SEMINAR ZA NASTAVNIKE BIOLOGIJE I HEMIJE

Seminar za nastavnike biologije i hemije održan je 27. 8. 2019. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar, sa početkom u 9.00 sati. Na seminaru su bila prisutna 32 nastavnika biologije i hemije.

Seminar na temu:“ Kritičko mišljenje – Diskusije i debate u nastavi hemije i biologije“ održala je stručna savjetnica Amela Medar. Učesnici seminara su već ranije upoznati sa modulima Škole kritičkog mišljenja, koracima u uspostavljanu učionice za kritičko mišljenje, te alatima  koji se koriste za poticanje kritičkog mišljenja, prezentirana su pravila i načini vođenja diskusije i debate.

Prezentiran je  kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave hemije i biologije, koji pred sve uključene u odgojno-obrazovni proces postavlja nove i drugačije zahtjeva bazirane na integrisanju nastavnih sadržaja. Veza koncept – oblast-nastavna cjelina – nastavni sadržaj – cilj – ishod je predstavljena prisutnima na primjeru nastavne cjeline Citologija, gdje su detaljno objašnjeni svi pojmovi.

Sastanak stručnog aktiva i radionica za nastavnike/ce i profesore/ice razredne nastave

U organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar 20. augusta 2019. godine realizovan je sastanak stručnog aktiva i radionica za nastavnike/ce i profesore/ice razredne nastave.

Prvi dio sastanka stručnog aktiva posvećen je kratkoj analizi ključnih aktivnosti Pedagoškog zavoda realizovanih u periodu januar-august 2019. godine. Fokus je bio na aktivnostima koje su direktno vezane i važne za nastavni proces u razrednoj nastavi. Drugi dio sastanka posvećen je informisanju nastavnika o aktivnostima planiranim za školsku 2019/2020. godinu, sa posebnim akcentom na planiranu aktivnost izrade prijedloga nastavnog plana i programa za osnovnu školu. U završnom dijelu sastanka sa nastavnicima/ama i profesorima/cama analizirane su informacije vezane i važne za početak školske, konkretno nastavne godine.

Nakon sastanka stručnog aktiva realizovana je radionica na temu: “Strategije podučavanja kritičkog mišljenja u nastavnom procesu“. Na početku radionice nastavnicima/ama i profesorima/cama je predstavljena obuka pod nazivom „Škola mišljenja“ koju je za potrebe odgojno-obrazovnih zaposlenika/ca osmislio i realizuje Centar za obrazovne inicijative „Step by step“. Tokom radionice su, uz aktivno učešće nastavnika/ca i profesora/ca je, predstavljene dvije strategije kao segment iz spomenute obuke, i to „Tri nivoa intelekta“ i „Semafor pitanja“. Strategije su predstavljene u kontekstu konkretnih primjera primjene strategija u nastavnom

Sastanku stručnog aktiva i radionici su prisustvovala 23 nastavnika/ce i profesora/ce razredne nastave iz osnovnih škola HNK-a..

Seminar je održan prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar.

Voditeljica seminara. Mr.sc Meliha Spahić

11. REGIONALNA KONFERENCIJA ZAJEDNICE INOVATIVNIH NASTAVNIKA I NASTAVNICA

Etno selo Stanišići (Bijeljina) je u periodu od 22. do 25. augusta 2019. godine bilo mjesto održavanja 11. regionalna konferencija Zajednice inovativnih nastavnika i nastavnica pod geslom: „Gradimo zajednicu – moć ljudske povezanosti“. Konferenciju je organizovao Centar za obrazovne inicijative „Step by step“ uz podršku članova i članica Zajednice inovativnih nastavnika i nastavnica. Konferenciji je prisustvovalo preko 300 učesnika i učesnica kako iz BiH, tako i iz regiona, ali i šire, i to,  članovi i članice Zajednice inovativnih nastavnika i nastavnica, odgajatelji, stručni saradnici iz odgojno-obrazovnih ustanova, univerzitetski profesori, stručnjaci iz oblasti odgoja i obrazovanja i drugih srodnih naučnih disciplina, ali i predstavnici nevladinih organizacija koje svoj rad i djelovanje povezuju sa odgojem i obrazovanjem naše djece i mladih.

Cilj Konferencije bio je da potakne izgradnju škola kao zajednica, te osvijesti značaj stvaranja snažnih veza i odnosa među svim njenim članovima.

U tom ozračju Konferencija je, između ostalog, omogućila promociju prakse najinovativnijih odgajatelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika na svim nivoima odgoja  i obrazovanja, razmjenu kvalitetnih praksi, prezentaciju važnih naučnih dostignuća u oblastima relevantnim za odgoj i obrazovanje, predstavljanje iskustava stečenih u okviru međunarodnih testiranja učeničkih postignuća, posjetu odgojno-obrazovnoj ustanovi, promocije knjiga. Na Konferenciji su promovisani treneri Škole mišljenja i Škole vrijednosti.

U ime Pedagoškog zavoda na 11. regionalnoj konferenciji Zajednice inovativnih nastavnika i nastavnica aktivno su učestvovale: v.d. direktorice dr.sc. Enisa Gološ, šefica Odjeljenja za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje mr.sc. Meliha Spahić i stručne savjetnice doc.dr. Amela Medar i Edna Haznadarević.

Odaberite jezik »