Zaključci sa sastanaka stručnih aktiva održanih u januaru 2021.