Spisak ustanova

osnovno obrazovanje

Spisak ustanova

Muzička škola I i II stupnja

Broj telefona: 036 551 462
E-mail: muzicka@bih.net.ba

JU Osnovna škola "Čapljina"

Broj telefona: 036 806 275
E-mail: osnovna.skola.capljina@hotmail.com

JU Osnovna škola "Glavatičevo"

Broj telefona: 036 739 044
E-mail: skglavaticevo@yahoo.com

JU Osnovna škola "Alija Isaković" Prozor

Broj telefona: 036 770 513
E-mail: os.ai.prozor@hotmail.com

JU Osnovna škola "Blagaj"

Broj telefona: 036 572 479
E-mail: o.s.blagaj@hotmail.com

JU Osnovna škola "Šćipi"

Broj telefona: 036 285 106
E-mail: osscipe@bih.net.ba

JU "Druga osnovna škola" Konjic

Broj telefona: 036 726 192
E-mail: drugaosnovnaskola@bih.net.ba

JU "Prva osnovna škola" Konjic

Broj telefona: 036 734 030
E-mail: prvaosnovnaskola@bih.net.ba

JU Osnovna škola Čelebići

Broj telefona: 036 721 464
E-mail: os.celebici@gmail.com

JU Osnovna škola Parsovići

Broj telefona: 061 741 100
E-mail: os.parso@bih.net.ba

JU Osnovna škola Seonica

Broj telefona: 061 742 005
E-mail: os.seo@bih.net.ba

JU Osnovna škola "Suljo Čilić" Jablanica

Broj telefona: 036 752 801
E-mail: os.cilic@bih.net.ba

JU Osnovna škola "Bijelo polje"

Broj telefona: 036 556 840
E-mail: skolabijelopolje@hotmail.com

JU Osnovna škola "Mujaga Komadina"

Broj telefona: 036 578 217
E-mail: info@os-mujagakomadina.com

JU Osnovna škola "Drežnica"

Broj telefona: 036 586 235
E-mail: osdreznica@gmail.com

JU Osnovna škola "Vrapčići"

Broj telefona: 036 582 162
E-mail: osvrap@bih.net.ba

JU Osnovna škola "Omer Maksumić" Podvelež

Broj telefona: 036 560 291
E-mail: ospodvelez@gmail.com

JU Osnovna škola Gnojnice

Broj telefona: 036 584 598
E-mail: osgnojnice@bosnia.ba

JU Prva Osnovna škola Stolac

Broj telefona: 036 854 006
E-mail: prvao.s.stolac@hotmail.com

JU Šesta Osnovna škola Mostar

Broj telefona: 036 580 288
E-mail: sestaosnovna_mo@hotmail.com

JU Četvrta Osnovna škola Mostar

Broj telefona: 036 551 463
E-mail: ivosnovna@yahoo.com

JU Osnovna škola "Mustafa Ejubović-Šejh Jujo"

Broj telefona: 036 576 765
E-mail: iiosnovnamostar@hotmail.com