PLANIRANJE I ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U ŠKOLSKOJ/PEDAGOŠKOJ 2020/21. GODINI

Pedagoški zavod Mostar je na osnovu urađenih analiza online nastave, te analiza realizacije nastavnog plana i programa za vrijeme Covid pandemije, održao 37 sastanaka sa direktorima, pedagozimai/ili psiholozima osnovnih i srednjih škola, 11 sastanaka sa odgojno-obrazovnim zaposlenicima osnovnih i srednjih škola, 2 sastanka aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, obavio razgovore s predstavnicima Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales”, te bio u stalnim formalnim i neformalnim kontaktima sa odgojno-obrazovnim zasposlenicima HNK-a, i imao kontinuiranu saradnju sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta HNK-a kao i sa predstavnicima Zavoda za školstvo Mostar.
U proteklom periodu od 18. 8 – 21. 8. Pedagoški zavod Mostar je u Kulturnom centru “Kralj Fahd” organizovao obuku za nastavnike, profesore i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola na temu “Informatičke kompetencije vezane za realizaciju online nastave”. Obuka je realizovana u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a. Također je održana obuka za nastavnike, profesore i stručne saradnike osnovnih i srednjih škola na temu “Planiranje i realizacija online nastave – fokus na metodičkom segmentu”, ukupno 8 obuka: 5 za odgojno-obrazovne zaposlenike osnovnih škola i 3 za odgojno-obrazovne zaposlenike srednjih škola.
Održana su i tri sastanka na nivou aktiva direktora. 1. 9. održan je sastanak Aktiva direktora osnovnih škola, 2. 9. sastanak Aktiv direktora srednjih škola i 8. 9. sastanak Aktiva direktora predškolskih ustanova.
Obuka za stručne saradnike osnovnih i srednjih škola na temu “Rad u kriznim situacijama i suočavanje sa stresom” održana je 3. i 4. septembra 2020. godine.