Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih zaposlenika HNK-a

            Tokom četvrtog kvartala kalendarske 2022. godine Pedagoški zavod Mostar aktivno je radio na izradi prijedloga nastavnog plana i programa. Budući da se radi o promjeni paradigme u obrazovanju, to je bilo potrebno paralelno raditi i na stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih zaposlenika uključenih u izradu prijedloga navedenog NPP za osnovni odgoj i obrazovanje. U navedeni proces je uključeno šezdeset šest odgojno-obrazovnih zaposlenika i šest zaposlenika Pedagoškog zavoda Mostar. Radilo se na nivou grupa organizovanih po područjima u okviru predmetne nastave, ukupno tri grupe i na nivou četvrte grupe okupljeni su odgojno-obrazovni zaposlenici razredne nastave.

S obzirom na kratkoću vremena realizovana je samo prva faza planiranog procesa, a  sastojala se od analize nastavnih programa na nivou pojedinačnih nastavnih predmeta i međupredmetne korelacije na horizontalnom nivou.

U ovom procesu podršku Pedagoškom zavodu dao je Centar za obrazovne inicijative Step by Step kroz obuku i kontinuirano praćenje izrade prijedloga NPP. U isto vrijeme, saradnici/treneri u ovom procesu Nedim Krajišnik i Namir Ibrahimović tokom obuka posebnu pažnju posvetili su i onim pitanjima koja su na nivou grupa učesnici istakli kao izuzetno važne za kvalitet nastavnog procesa poput saradnje sa roditeljima i zajednicom, rad na pedagoškoj dokumentaciji te izgradnji zajednice za učenje na nivou škole.

Sama obuka je rezultirala kvalitetno realizovanom prvom fazom u izradi prijedloga NPP.