Stručni aktivi nastavnika biologije i hemije

Stručni aktiv za nastavnike  biologije, te stručni aktiv za nastavnike hemije  održani su 20.augusta,2013.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar. Sastanci aktiva imali su karakteristike seminara-radionice. U prvom dijelu sastanaka  urađena je i predstavljena analiza Kantonalnih takmičenja iz hemije i ekologije. Izvršeno je planiranje aktivnosti za takmičenja tokom naredne školske godine, a detalji će biti dogovoreni u januaru.

Izdavačke kuće  „Sarajevo Publishing“ i „Bosanska knjiga“.uradile su preznataciju udžbenika i didaktičkog materijala za nastavu biologije i hemije.

Članovi aktiva su raspravljali o kriterijima vrednovanja učeničkih postignuća iz biologije i hemije, na kojima su radili radne grupe nastavnika biologije i hemije. Dogovoreno je da se tokom primjene u 2013/14 školskoj godini  opismene eventualni nedostaci kriterija, kao i potrebne korekcije.

Predstavljen je zbornik radova sa urađenim scenarijima za nastavu biologije i hemije, koji je nastao kao rezultat projekta „Aktivno učenje“. Nastavnicima su objašnjene su osnovne razlike između tradicionalnog i aktivnog pristupa nastavi biologije i hemije.

Nakon toga je na stručnom aktivu nastavnika biologije održan seminar na temu “Genetika i genetički inžinjering”. Stručna savjetnica za nastavu biologije Amela Medar je putem prezentacije predstavila termine i ukazala na  značaj genetike, te istakla da je genetičko inžinjerstvo je skup biohemijskih postupaka kojima se izrezuju cijeli geni, njihovi dijelovi ili skupine gena iz DNK jednog organizma i njihovo umetanje u unaprijed određeno mjesto u DNK drugog organizma. Razvoj tih postupaka omogućio je upoznavanje građe i organizacije velikoga broja gena različitih organizama, uključujući i čovjeka, te mogućnosti industrijske roizvodnje bjelančevina pomoću mikroorganizama  u koje su ugrađeni sintetički ili prirodni geni virusa, bakterija, gljiva i viših organizama, uključujući i čovjeka. Poslije toga je prof. Amna Husović prezentirala čas na temu „Hromosomi i geni, te njihovo prenošenje sa roditelja na potomstvo“. Prikazana je u vidu simulacije detaljna priprema za ovaj čas.

Na stručnom aktivu nastavnika hemije održan je seminar na temu “Osnovne stehiometrijske veličine” ukazano je da stehiometrija predstavlja  vrlo važno i korisno polje hemije jer pomaže izračunu koliko se produkata može dobiti iz određenih količina reaktanata, a pri tom uzimajući u obzir i iskorištenje reakcije.Zbog toga je neophodno posvetiti posebnu pažnju usvajanju osnovnih stehiometrijskih pojmova. Mol je jedan od najtežih i osnovnih pojmova u nastavi hemije, jer se u nastavi rijetko polazi od konkretnih djeci bliskih pojmova, kao što je pojam jedinke.Kao osnova stehiometrije, ovi pojmovi su izuzetno značajni i predstavljaju bazu daljeg razumijevanja nastavnih sadržaja hemije i hemije kao nauke.

Poslije toga je savjetnica  prezentirala ogledni  čas na temu „ Osnovne stehiometrijske veličine“ Prikazana je  detaljna priprema za ovaj čas. Pripremom su  prikazani nastavni sadržaji, ishodi učenja, te aktivnosti nastavnika i učenika u cilju postizanja istih.

STRUČNI AKTIV PROFESORA HEMIJE

Sastanak Stručnog aktiva profesora hemije održan je 21.augusta, 2013.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar. Sastanak se sastojao  iz dva dijela, prvi dio obuhvatio je tekuću problematiku Aktiva, a drugi dio činio je seminar na temu „Zagađivanje hrane i teški metali“ . Predavač na seminaru bila je stručna savjetnica za nastavu hemije mr. Amela Medar.

Na dnevnom redu našle su se slijedće teme:

  1. Analiza takmičenjenja iz hemije održanog 22.03.2013. godine
  2. Izbor udžbenika iz hemije za školsku 2013/14 godinu
  3. Analiza kriterija vrednovanja učeničkih postignuća iz hemije i njihova primjenjivost
  4. Koncepcija osmogodišnjeg i devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja
  5. Seminar: „Zagađivanje hrane i teški metali“ .

Tokom rasprave i analize pojedinih tačaka profesori su dali korisne sugestije i prijedloge s ciljem poboljšanja kvaliteta procesa poučavanja u nastavi hemije. Prijedlozi su se odnosili na izbor udžbenika, kriterija vrednovanja učeničkih postignuća iz hemije, ali i na aktivnosti za naredno takmičenje iz hemije.

Tokom seminara na temu „Zagađivanje hrane i teški metali“  ukazano je da urbanizacija, industrijalizacija, sve veća primjena hemijskih sredstava u poljoprivredi,šumarstvu, prehrambenoj industriji, pa suzbijanje i uništavanje uzročnika zaraznih bolesti svakog dana sve više ugrožavaju zdravlje čovjeka i njegov opstanak na zemlji.

Savjetnica je ukratko upoznala prisutne sa  različitim izvorima zagađenja hrane. Hrana je izvanredno važan činilac tog problema pa se drži da čovjek danas s hranom primi oko 90% štetnih tvari iz čovjekove okoline. Tvari koje mogu zagaditi naše namirnice, pa su, prema tome , opasne za zdravlje, mogu biti u namirnicama, ali najviše zagađivača dolazi u hranu prilikom njene prerade, od pripreme do potrošnje.