Stručni aktiv za likovnu kulturu

Stručni aktiv nastavnika i profesora likovne kulture je održan 8.1.2018.godine u IV OŠ Mostar. Na aktivu su nastavnici i profesori upoznati sa objavljenim Pravilnikom o obavljanju stručno-pedagoškog nadzora u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi i đačkom domu (Službene novine HNK-a, Broj 10, 2017.) odnosno sa Standardima kvalitete rada nastavnika i profesora predmetne nastave. Dogovorena je tradicionalna izložba likovnih radova učenika osnovnih i srednjih škola HNK-a na kraju školske godine. Stručni aktiv je pripremila i vodila stručna savjetnica za likovnu kulturu mr. Tajma Guzin.