ZAKLJUČCI sa sastanaka stručnih aktiva osnovnih i srednjih škola održanih u aprilu i maju 2021.