ZAKLJUČCI sa sastanaka stručnih aktiva održanih u februaru 2021.