ZAKLJUČCI I PREPORUKE NAKON ODRŽANIH SASTANAKA STRUČNIH AKTIVA, AUGUST 2022.