Ujednačavanje i usaglašavanje kriterija učeničkih postignuća

U skladu sa zaključcima i preporukama, koje su školama u HNK-u dostavljene pred početak školske 2022/23. godine, uslijedio je proces ujednačavanja i usaglašavanja kriterija ocjenjivanja učeničkih postignuća, kao jedan od prioriteta za realizaciju u tekućoj školskoj godini.

Potrebno je naglasiti da je Pedagoški zavod, poštujući Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnim i srednjim školama (“Službene novine HNK” 6/05), a u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa pa samim tim i unapređenja učeničkih postignuća planirao i realizovao navedenu aktivnost. Ujednačavanje i usaglašavanje kriterija ocjenjivanja urađeno je u okviru nastavnih predmeta definisanih Nastavnim planom i programom devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja na nivou Kantona te u skladu sa definisanim ishodima učenja (“Službene novine HNK” poseban broj, 2015).

Navedena aktivnost realizovana je kroz: sastanke stručnih aktiva na nivou Kantona, rad imenovanih radnih grupa, rad stručnih aktiva na nivou škola, stalne konsultacije tokom cjelokupnog procesa. Ključne osobe za realizaciju navedenih aktivnosti bili su: stručni/e savjetnici/e Pedagoškog zavoda i nastavnici/e razredne i predmetne nastave.

Prijedlog ujednačenih i usaglašenih kriterija ocjenjivanja kao jedan od odgovora na dobivene rezultate eksternih testiranja, osnovne škole primjenjuju eksperimentalno do kraja školske 2022/23. godine.

Važno je istaći da je za većinu nastavnih predmeta  urađeno ujednačavanje i usaglašavanje, tako da su za manji broj predmeta ostali u upotrebi kriteriji doneseni na nivou škole.