Stručni aktiv profesora hemije i biologije

16.8.2018. u Pedagoškom zavodu Mostar održan je seminar na nivou Stručnog aktiva profesora hemije i biologije: Ljekovite biljke kroz STEM pristup poučavanju. Stručnu temu su pripremili profesori: mr. Jasmina Medar, mr. Aldin Boškailo, Madžida Čolakhodžić i Ismeta Domazet, prof. hemije. Pripremljena tema je ponudila različite aspekte o ljekovitim biljkama i njihovoj primjeni. Posebno su značajna bila istraživanja mr. Aldina Boškailo o broju ljekovitih vrsta na području BiH, te broju objavljenih stručnih publikacija o ljekovitim biljkama; aspekte biotehnologije i biotehnološku prozvodnju ljekovitih biljaka obradila je mr. Jasmina Medar, dok su o hemizmu i proizvodima od ljekovitih biljaka govorile profesorice: Madžida Čolakhodžić i Ismeta Domazet.

Profesori u gimnazijama i srednjim stručnim školama na području Mostara i Stoca su uradili integrisanje ishoda i indikatora iz Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u programe biologije i hemije.

Profesori su upoznati sa karakteristikama formativne procjene, matricama koje se koriste u definisanju kriterija i standarda. Zatim su prisutni trebali na primjeru STEM projekta: Ljekovite biljke, uraditi kriterije i standarde za formativnu procjenu prema prezentiranoj matrici.

Stručni aktiv se bavio nizom značajnih i aktualnih pitanja, te planiranjem aktivnosti za narednu školsku godinu.