Stručni aktiv nastavnika biologije, nastavnika i profesora hemije

Stručni aktiv za nastavnike  biologije održan je 14. januara,2013.godine u Pedagoškom zavodu Mostar. Sastanak aktiva imao je karakteristike seminara-radionice. U prvom dijelu sastanka je napravljena analiza posjeta stručne savjetnice mr. Amele Medar časovima biologije, a potom je savjetnica, zajedno sa članovima radne grupe predstavila kriterije vrijednovanja učeničkih postignuća iz nastavnog predmeta biologija. Nakon analize i rasprave o kriterijima vrijednovanja, uslijedio je seminar na temu “Oblici i metode rada u nastavi biologije”.  Cilj seminara bio je podstaći nastavnike na razumijevanje da raznovrsnost nastavnih ciljeva neizostavno zahtjeva raznovrsnost i nastavnih metoda. Pri tome je važno, prije svega, znati-kada  (koji nastavni ciljevi i sadržaji nastavnog programa odgovaraju kojoj metodi?) i znati-za-koga (koja grupa učenika ima koristi ili štete od određene metode?)

Pod krovom termina metoda mogu se naći mnogi metodičko-didaktički postupci, kao: nastava usmjerena na nastavnika (u centru je nastavnik), rad u grupi, učenje otkrivanjem, ekskurzija, problemski usmjerena nastava, usmeno izlaganje nastavnika, demonstracija od strane nastavnika, nastava koja se vodi postavljanjem pitanja, planska igra, projekat itd.

Nakon seminara uslijedila je radionica: Aktivno učenje u nastavi biologije na temu „Ćelija –osnovna jedinica života“. Održana su dva ogledna časa sa različitim metodama i oblicima rada, koje su pripremili i realizovali prof. biologije Adisa Rahimić, te nastavnik biologije i hemije Muamer Đulmez. Nastavnici su bili zadovoljni razmjenom novih ideja i načinom prezentacije svojih kolega, te su iskazali potrebu za organizacijom više radionica  ovakvog tipa.

Prezentirani su modeli izrade prezentacije i pisane forme istraživačkog projekta na temu      “Ekologija-jučer-danas-sutra“. Modeli će biti postavljeni na web stranicu Zavoda odakle će ih nastavnici moći preuzeti. Krajnji rok za dostavljanje projekata je 22 mart. 2013. godine.

Dogovoreno je da projekat sadrži najviše 12 stranica pisanog teksta. Predviđeno je da školu u prezentaciji projekta predstavlja grupa od tri učenika. Predočeni su i kriteriji vrijednovanja projekata.

Stručni aktiv nastavnika  i  profesora hemije

Stručni aktiv za nastavnike i profesore hemije održan je 15. januara,2013.godine u Pedagoškom zavodu Mostar. Sastanak je upriličen kao seminar-radionica. Profesorima i nastavnicima su predstavljeni kriteriji vrijednovanja učeničkih postignuća iz hemije, na kojima su radili timovi nastavnika. Potom je savjetnica mr.Amela Medar održala seminar na temu “Karakteristike nastave hemije”, koji je imao za cilj pokazati da je jedan od prioriteta procesa unapređenja nastave hemije trajno stručno usavršavanje nastavnika u čemu znanje postaje glavni faktor. Neprimjerene i nedjelotvorne metode treba zamijeniti savremenim nastavnim metodama. Na časovima hemije potrebno je više vremena predvidjeti za učenikov samostalan i stvaralački rad. Razviti sistem vrijednovanja i nagrađivanja nadarenih učenika. Nastavu usmjeriti na sticanje trajnih i upotrebljivih znanja, sticanje sposobnosti i umijeća.  Razvijati sposobnosti za rješavanje problema i donošenje odluka. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje. Viši nivo hemijskog obrazovanja podrazumijeva poučavanje umjesto predavanja, otkrivanje puta ka samostalnom stvaralačkom radu učenika i razvoj njihovog mišljenja tako da oni postepeno i primjereno nauče  analizirati, sintetizirati, konkretizirati, apstrahirati, inducirati, deducirati, generalizirati, specijalizirati, uočavati analogije.

Održana je radionica aktivno učenje u nastavi hemije – ogledni čas na temu “Zemnoalkalni metali Ca i Mg” koji su pripremile nastvnica biologije i hemije Munira Mustafić i prof. hemije Ilhana Begović. Prezentirana su dva pristupa u održavanju nastavnog časa, predstavljen je niz različitih metoda i tehnika rada, te eksperimenti za dokazivanje Ca i Mg. Profesori i nastavnici su aktivno učestvovali na radionici i pokazali zanimanje za ovaj vid stručnog usavršavanja.

Učenici osnovnih i srednjih škola učestvuju na takmičenju iz hemije pod nazivom “Razboriti hemičar”. Ponovljene su propozicije takmičenja. Krajnji rok za dostavljanje projekata je                   22 .februar, 2013. godine.