SEMINAR ZA PROFESORE BIOLOGIJE I HEMIJE

Seminar za profesore biologije i hemije održan je 28.8.2019. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar, sa početkom u 9. 00 sati. Na seminaru je bilo prisutno 16 profesora biologije i hemije.

Napravljen je kratak osvrt na kvalitetne obrazovne sisteme i njihove karakteristike, PISA testiranje (prikazan je kratak video), profesorima su prikazani i tipovi zadataka sa PISA testiranja, te je otvorena rasprava o tipovima zadataka koju oni postavljaju učenicima i testova sa PISE.

Potom  su prisutnima predstavljeni koncepti u nastavi hemije i biologije. Veza koncept – oblast-nastavna cjelina – nastavni sadržaj – cilj – ishod je predstavljena prisutnima na primjeru nastavne cjeline Tvari, gdje su detaljno objašnjeni svi pojmovi. Poseban akcent je stavljen na hitnu promjenu u procedurama poučavanja, koje bi kod učenika trebale poticati i razvijati kritičko mišljenje.

Profesori biologije i hemiju su upozorili na neusaglašenost nastavnih planova i programa, koja je naročita izražena u srednjim stručnim školama, zatim na jako zastarjele udžbenike iz biologije, koji obiluju brojnim greškama.

Seminar na temu:“ Kritičko mišljenje – Diskusije i debate u nastavi hemije i biologije“ održala je stručna savjetnica Amela Medar. Učesnici seminara su već ranije upoznati sa modulima Škole kritičkog mišljenja, koracima u uspostavljanu učionice za kritičko mišljenje, te alatima  koji se koriste za poticanje kritičkog mišljenja, prezentirana su pravila i načini vođenja diskusije i debate.  Debata na temu „Plastična pakovanja su korisna i nemaju negativne učinke na hranu“ je održana prema predstavljenom modelu, uz poštivanje pravila i procedura debate. Preporučena je kao jedan od mogućih modela rada u nastavi hemije i biologije