Podrška realizaciji seminara, sastanaka stručnih aktiva i drugih oblika edukacije, august 2021.

Pedagoški zavod Mostar već duži niz godina ostvaruje uspješnu saradnju sa Kulturnim centrom „Kralj Fahd“. Zahvaljujući razumijevanju i podršci koju imamo upravo od navedene institucije uspijevamo realizovari niz aktivnosti u oblasti stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih zaposlenika škola čiji rad Zavod nadzire i usmjerava ka kvalitetu.

U skladu s tim, i ove školske godine uspješno je realizovan čitav niz obuka kako u Kulturnom centru „Kralj Fahd“ koji je svojim prostorom omogućavao realizaciju planiranog radi poštivanja propisanih epidemioloških mjera, tako i putem platformi – rad na daljinu. Realizacija je bila podržana ne samo kroz korištenje prostora kao materijalnog resursa već i kroz finansiranje samih obuka, predavača i sl.

Nastavljajući takav oblik saradnje, odnosno podrške i tokom mjeseca augusta Kulturni centar „Kralj Fahd“ je pokazao interesovanje da svojim učešćem podrži obuke. I ovaj put se podrška sastoji kako kroz upotrebu prostora tako i kroz podršku samoj organizaciji predavanja, odnosno angažman jednog dijela predavača. Na taj način će naši nastavnici/profesori dobiti predavnja eminentnih stručnjaka iz oblasti obrazovanja.

Zahvaljujući takvom obliku saradnje uspješno ćemo planirati realizaciju nastavnog procesa u novoj školskoj godini.