Obuka odgojno-obrazovnih zaposlenika i nastavak rada na izradi NPP

Pored seminara i sastanaka stručnih aktiva tokom januara realizovane su i četiri radionice. Dvije radionice – 10. i 17. januara održale su se u Osnovnoj školi “Mustafa Ejubović-Šejh Jujo” Mostar a dvije u Osnovnoj školi “Bijelo Polje” Potoci – 19. i 20. januara 2023. godine. Cilj održanih radioonica bio je nastavak izrade prijedloga nastavnog programa iz svih predmeta razredne i predmetne nastave osnovne škole. Zapravo, kroz sastanke sa nastavnicima, njih 66 radilo se na konkretnim nastavnim sadržajima i ishodima, koji su relevantni za prohodnost u nastavnom programu. Tokom izrade prijedloga polazilo se od učenika i ishoda učenja kao centralnih segmenata u dostizanju postavljenog kvaliteta.

Pored stručnih savjetnika, podršku u realizaciji ovakvog oblika rada sa nastvnicima dali su i ovaj put saradnici/treneri Namir Ibrahimović i Nedim Krajišnik (Centar za obrazovne inicijatice Step by Step), koji su govorili detaljnije o samim ishodima kroz radionički oblik obuke na konkretnim primjerima – modelu pripreme za analizu i uz pomoć adekvatnih materijala te o profesionalnim zajednicama za učenje.