Obrazac za cijenu ponude

Na osnovu Odluke Vlade HNK-a o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Pedagoškog zavoda Mostar, broj: 01-1-02-1600/18 od 27.6.2018. i Rješenja  o imenovanju komisije za provođenje postupka javnog nadmetanja- licitacije za prodaju putničkog motornog vozila broj: 21-01-40-718/18 od 29.8.2018. godine, Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja objavljuje:

                                                 JAVNI  OGLAS

             za prodaju putničkog motornog vozila u vlasništvu Pedagoškog zavoda

      Mostar, javnim nadmetanjem – licitacijom putem prikupljanja zatvorenih ponuda

1. Predmet Javnog oglasa

Predmet Javnog oglasa je prodaja putničkog motornog vozila u vlasništvu Pedagoškog zavoda Mostar kako slijedi:

Marka vozila tip i vrsta goriva: M1; RENAULT SCENIC; Dizel; Snaga motora: 59W,Broj šasije: VFIJA1U0524821174;

Ostali podaci: boja ZELENA; godina proizvodnje 2001; pređena km 292923;

Vozilo nije u voznom stanju. Početna cijena: 2.121,60 KM

2. Pravo učestvovanja

Pravo učešća na Javnom nadmetanju sistemom zatvorenih ponuda imaju domaće i strane pravne i fizičke osobe, koje izvrše uplatu kaucije/jemstva u vrijednosti od 10% početne cijene vozila.Uplata kaucije vrši se na blagajni Pedagoškog zavoda, ul. Sjeverni logor br.116 Mostar, svakim radnim danom u periodu od   12 do 18. 9. 2018. u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.Zaposleni u Pedagoškom zavodu i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učestvovati na javnom nadmetanju- licitaciji.

3.Način prodaje

Prodaja vozila vrši se metodom javnog nadmetanja-licitacije putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda. Prodaje se ponuditelju koji je dostavio najveću cijenu za ponuđeno vozilo.Vozilo se prodaje  po principu „ zatečenog stanja“ tj. „ viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadnu reklamaciju i prigovore.

Komisija nakon razmatranja liste ponuditelja utvrđuje najpovoljnijeg ponuđača , o čemu usmeno obavještava prisutne ponuditelje. Ako se na Javni poziv odazove samo jedan ponuditelj sa prihvatljivom ponudom Komisija ga proglašava pobjednikom Javnog nadmetanja. Ukoliko se prijave dva ili više ponuditelja s prihvatljivom ponudom  i istom cijenom , koja je i najveća, Komisija će proglasiti pobjednika ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po prijemnom pečatu i sa istim zaključiti ugovor o kupoprodaji.

4.Pregled vozila

Motorno vozilo može se pogledati na parkingu Sjevernog logora Mostar radnim danom  u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, nakon prethodne najave kontakt osobi – Almiru Haznadareviću, tel. broj: 061 751-842.

5.Učesnicima u postupku  Javnog nadmetanja čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija  bit će vraćena nakon završene licitacije na blagajni. Uplaćena kaucija najpovoljnijeg ponuđača bit će vraćena nakon dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati iznosa ponude i dokaza o izvršenom prenosu vlasništva.

Javni oglas će se objaviti u dva dnevna lista i na web stranici Pedagoškog zavoda Mostar – pedzavod@bih.net.ba

Obrazac za cijenu ponude može se preuzeti na protokolu Pedagoškog zavoda ili na web stranici.

                                                                                           Predsjednica Komisije

Prilog: Obrazac za cijenu ponude

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Ponuda za kupovinu automobila broj ____________

Marka automobila ______________________

Naziv pravne osobe ili ime (ime oca) i prezime fizičke osobe

______________________________________________

Adresa sjedišta/prebivališta

______________________________________________

Broj telefona ____________________________

ID BROJ (za pravnu osobu) ili JMB ( za fizičku osobu)

______________________________________________

Ponuda:________________________________________KM

Slovima: _______________________________________konvertibilnih maraka

POTPIS:_____________________________                         M.P.

                                                                                         (za pravnu osobu)

Napomena: Uz ponudu obavezno dostaviti:

a) Za fizičku osobu – ovjerenu kopiju lične karte

b) Za pravnu osobu – ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra

c) Dokaz o uplati depozita