Aktivnosti Pedagoškog zavoda u periodu od 18. 3. do 18. 5. 2020.

Neposredno nakon objavljivanja Zaključaka Vlade HNK-a, a što je u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Civilne zaštite HNK-a i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite koje se odnose na rad kantonalnih organ te instrukcije Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a o obustavi redovnog odgojno-obrazovnog, odnosno nastavnog procesa u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, Pedagoški zavod se službenim obraćanjima stavio na raspolaganje odgojno-obrazovnim ustanovama, ali i odgojno-obrazovnim zaposlenicima. Pored navedenog, Pedagoški zavod se stavio na raspolaganje Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, kao i Kriznom štabu Civilne zaštite HNK-a. U isto vrijeme u kontinuitetu je sarađivao sa Zavodom za školstvo i Ministarstvom finansija. Obaveze u skladu sa zaključcima ili naredbom Vlade HNK, a i Kriznog štaba Civilne zaštite je blagovremeno završavao.
Poštujući nadležnosti Pedagoškog zavoda Mostar, i usmjereni ka tome da novonastalu situaciju izazvanu epidemijom Covid-19 učinimo periodom u kojem zajedno trebamo profesionalno izrasti mnogo jači i snažniji, učeći na greškama i pozitivnim primjerima jedni od drugih i jedni sa drugima, zaposlenici Pedagoškog zavoda su u prethodnom periodu, samostalno ili u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kuture i sporta HNK-a, kao i u saradnji sa odgojno-obrazovnim ustanovama, inicirali i realizovali brojne aktivnosti, a što će u skladu sa uočenim potrebama, poštujući nadležnosti Pedagoškog zavoda činiti u vremenu koje je pred nama, sve dok traje proglašeno stanje nesreće prouzrokovano virusom Covid – 19.
Između ostalog posebno ističemo incijative i aktivnosti:
– Kontinuirana pomoć i podrška odgojno-obrazovnim ustanovama i odgojno-obrazovnim zaposlenicima, vidljiva, prije svega, u svakodnevnoj komunikaciji sa rukovodiocima odgojno-obrazovnih ustanova, sa odgojno-obrazovnim zaposlenicima i odgovorima na konkretne upite i dileme odgojno-obrazovnih zaposlenika, ali i roditelja i učenika
– Iniciranje i insisitiranje na intenzivnoj saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, kao i drugim nadležnim i relevantnim institucijama, ustanovama i tijelima
– Saradnja sa aktivima direktora osnovnih i srednjih škola
– Pismo podrške i preporuke svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama date su preporuke odgojno-obrzovnim zaposlenicima, i to, za period do formiranja platforme, za realizaciju “online nastave”, dopis broj: 21-01-34-287-1/20 od 19. 3. 2020. godine.
U cilju praćenja rada nastavnika i ukazivanje na pojedine segmente nastavnog procesa radi lakšeg prenosa informacija učenicima kao i reduciranja sadržaja u odnosu na ishode po pojedinim predmetima upućen je dopis Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za dodjelu naloga za pristup online platformi broj: 21-01-34-291-1/20 od 26. 3. 2020. godine
– Dopis sa pitanjima upućen osnovnim i srednjim školama u cilju praćenja planiranja i realizacije “online nastave”, uspostavljanja kvalitetne komunikacije i pružanja podrške i mogućih rješenja odgojno-obrazovanim ustanovama i odgojno-obrazovnim zaposlenicima, broj: 21-01-34-292-1/20 od 26.3.2020
– Preporuke vezane za planiranje i realizaciju “online nastave”, upućene osnovnim i srednjim školama, dopisi broj: 21-01-34-325-1/20 od 31. 3. 2020. godine.
– Dopis Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a koji je sadržavao preporuke u vidu odgovora na ključna pitanja vezana za “online nastave” broj: 21-01-34-325-1/20 od 31. 3. 2020. godine
– Preporuke vezane za planiranje i realizaciju “online” odgojno-obrazovnog rada upućene predškolskim ustanovama, broj: 21-01-34-342-1/20 od 3. 4. 2020. godine.
– Inicijativa o pokretanju hitne procedure izmjene određenih zakonskih i podzakonskih akata u oblasti obrazovanja, zasnovana na relevantnim i pouzdanim informacijama upućena Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, broj: 21-01-34-334-1/20 od 6. 4. 2020. godine.
– Zbirna povratna informacija upućena osnovnim i srednjim školama i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a vezana za planiranje i realizaciju “online nastave”, dopis broj:21-01-34-346-1/20 od 7. 4. 2020. godine.
– Obavještenje školama o donošenju preporuka vezanih za način praćenja i ocjenjivanja učeničkih postignuća, broj: 21-01-34-361-1/20 od 14. 4. 2020.
– Preporuke vezane za paćenje, projcjenjivanje i ocjenjivanje napredovanja i postignuća učenika u osnovnim i srednjim školama urađene u saradnji sa Zavodom za školstvo i u saradnji i uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, dopis broj: 21-01-34-369-1/20 od 17. 4. 2020. godine.
– Preporuke za izvođenje zaključne ocjene; za način realizacije mature/završnog ispita; za upis podataka u pojedine rubrike obrazaca Razredne knjige (osnovne škole) i Odjeljenske knjige (srednje škole) broj: 21.01-34. 401-1/20 od 8. 5. 2020. godine
Pored prethodno navedenih aktivnosti koje je nametnulo stanje prirodne nesreće Pedagoški zavod je realizovao i neke od aktivnosti iz Plana rada Zavoda donesenog 15. 1. 2020. Jedna od aktivnosti bila je analiza NPP za pojedina zanimanja/smjerove u srednjim školama. Druga aktivnost odnosila se na izradu prijedloga metodologije za izradu godišnjeg plana i programa rada predškolske ustanove i dr.
Sve realizovane aktivnosti uredno su arhivirane i registrovane u knjizi Protokola.
Važno je istaći da su poslovi i zadaci na nivou Pedagoškog zavoda počinjali od dogovora na sjednicama Stručnog kolegija – stručnog i savjetodavnog organa Zavoda. Potom je slijedila realizacija zadataka na individualnom i/ili timskom radu i opet je sve prolazilo sjednice Stručnog kolegija na kojima se u vidu zaključaka proces izrade zadataka završavao.
Ukupno je održano deset sjednica Stručnog kolegija. Paralelno su održavani sastanci Odjeljenja na kojima se pripremao plan rada za naredni dan poštujući zahtjeve pristigle u vidu dopisa ili telefonskih razgovora sa nastavnicima i direktorima predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.
Na zahtjev Vlade HNK-a o davanju prijedloga za ublažavanje protivepidemijskih mjera iz okvira nadležnosti Pedagoškog zavoda Mostar dostavljen je Vladi Dopis broj: 21-01-34-382-1/20 od 27. 4. 2020. godine u kojem su navedene sve donesene i provedene aktivnosti kao i plan aktivnosti za naredni period koje se mogu realizovati online putem različith platformi.
Period pandemije nije spriječio zaposlenike da prolaze obuke i da se stručno usavršavaju u skladu sa radnim mjestom državnog službenika.
Tokom navedenog perioda Pedagoški zavod je radio u skladu sa svojim nadležnostima u predviđenom radnom vremenu i nakon radnog vremena s ciljem pružanja pomoći i podrške predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.