Aktiv direktora srednjih škola

29. 8. 2018. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar održan je sastanak Aktiva direktora srednjih škola.

Sastanku su prisustvovali svi direktori, osim Mustafe Šantića, direktora Muzičke škole I i II stupnja Mostar, koji je iz opravdanih razloga bio odsutan.

Tema sastanka bila je analiza općeg uspjeha u učenju i vladanju učenika te posebnosti u radu pojedinih srednjih škola tokom školske 2017/18. godine.

Tokom sastanka mogla su se čuti iskustva u radu sa djecom s poteškoćama u rastu i razvoju, povezivanju obrazovanja i tržišta rada, eksternoj evaluaciji, stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju nastavnika/profesora, realizaciji aktivnosti vezanih za Mirovni događaj, o radu sa nadarenom djecom te o mogućnostima organizovanja takmičenja i testiranja u prostorijama pojedinih škola.

Budući da su direktori imali i druge obaveze planirane, a da su u isto vrijeme iskustva koja su dijelili da kolegama na nivou Aktiva direktora iziskivala još vremena i da su bila vrlo interesantna, to smo dogovorili da se ostale teme planirane za sastanak za taj sastanak realizuju na slijedećem sastanku koji će se organizovati krajem septembra.

15. 10. 2018. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar održan je još jedan sastanak Aktiva direktora srednjih škola.

Sastanku su prisustvovali svi direktori, osim tri direktora koji su opravdali svoj izostanak.

Tokom sastanka se govorilo o povećanju broja upisanih učenika za pojedina zanimanja, o posebnim nagradama učenika, koje prevazilaze kantonalni nivo, o primjerima dobre prakse u školi gdje se realizuju tri NPP, te o rješavanju podstanarskog statusa za jednu školu u Mostaru. Dakle, sve teme su bile izuzetno značajne za rad škola na nivou HNK-a. Tokom dva satanka razmijenjena su iskustva direktora srednjih škola, gdje se ukazalo na specifičnosti i veliki broj primjera dobre prakse, postignuti dobri rezultati učenika, nastavnika/profesora i direktora škola tokom školske 2017/18. godine.

i osvrt na obavljene opće i užestručne nadzore u školskoj 2017/18. godini.