Aktiv direktora osnovnih škola

28.8.2018. godine u organizaciji Pedagoškog zavoda Mostar održan je Aktiv direktora osnovnih škola HNK-a.

Sastanku je prisustvovalo 20 direktora dok je 5 direktora bilo odsutno, uz obrazloženje da su bili opravdano odsutni. Tema sastanka je bila analiza općeg uspjeha u učenju i vladanju učenika; detaljan osvrt na obavljene opće i užestručne nadzore u školskoj 2017./2018. godini; primjeri dobre prakse i izazovi kao prioriteti za narednu školsku 2018./2019. godinu te rezultati eksterne evaluacije kao jedan od uvjeta za dostizanje standarda kvaliteta ( naveden je primjer obavljene eksterne evaluacije u jednoj srednjoj školi u HNK-u.)

U završnom djelu sastanka između ostalih donesen je zaključak da savjetnici u kontinuitetu, tokom cijele školske godine, prate rad odgojno – obrazovnih zaposlenika, direktora te rad škole.