Stručni aktiv profesora i nastavnika biologije i hemije

Stručni aktiv za profesore  biologije, te stručni aktiv za profesore hemije  održani su 9.januara, 2014.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar. Sastanci aktiva imali su karakteristike radionice. Voditelj aktiva i radionice bila je stručna savjetnica za nastavu biologije i hemije dr.sc.Amela Medar.

U prvom dijelu sastanaka  urađena je i predstavljena analiza posjećenim časovima u toku prvog polugodišta, gdje je ukratko iznesen pregled zapažanja sa posjećenih časova, te putem rasprave donseni konkretni zaključci za unaprijeđenje nastave pomenutih predmeta. Izvršeno je planiranje aktivnosti za takmičenje iz hemije za učenike prvih razreda srednjih stručnih škola i gimnazija. Takmičenje je planirano 26.marta, 2014.godine u prostorijama KC Kralj Fahd. Formiran je tim za podršku u organizaciji i realizaciji takmičenja kojeg sačinjavaju: Amela Begović, Vilbada Vila i Sanja Batinić. Svi potrebni detalji su precizno dogovoreni kroz konkretne i jasne smjernice.

Članovi aktiva su raspravljali o kriterijima vrednovanja učeničkih postignuća iz hemije i njihovoj primjeni. Formirani su timovi za izradu kriterija učeničkih postignuća iz biologije za srednje stručne škole i gimnazije. Tokom rasprave i analize pojedinih tačaka profesori su dali korisne sugestije i prijedloge s ciljem poboljšanja kvaliteta procesa poučavanja u nastavi hemije i biologije u srednjim školama. Rad na kriterijima i njihovo usaglašavanje treba prema dogovoru biti završeno u aprilu, 2014. godine.

Pravilnik o stručnom usavršavanju, ocjenjivanju i napredovanju  odgajatelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika je objavljen 11. decembra, 2013. u Sl. novinama HNK-a br.10 na str.34. Pomenuti pravilnik je uz dodatna pojašnjenja o profesionalnom razvoju, te zajedno sa indikatorima praćanja predstavljen profesorima. Ukazano je na segmente praćenja, te potreban broj bodova za imenovanje mentora, odnosno savjetnika, što ujedno uključuje i novi oblik i metodologiju užestručnog nadzora.Profesori su postavljali konkretna pitanja vezana za Pravilnik, što je rezultiralo konstruktivnom diskusijom.

Stručni razvoj profesora nužan je za poboljšanje kvaliteta, kulture, odgojno-obrazovne ustanove; u tom slučaju uloga ustanove je osigurati okruženje koje pogoduje trajnom učenju odraslih i u kojem se mogu zadovoljiti potrebe učenja odraslih.

Pored navedenog učesnici aktiva su dobili konkretne zadatke  da za tri nastavne jedinice navedu 5-10 ishoda učenje, da ih povežu sa ciljevima časa, a ciljeve sa aktivnostima na času. U predloženom obrascu za mikroplaniranje nastavne jedinice predloženo je da se u tabeli navedu: nastavni sadržaj, aktivnosti profesora, aktivnosti učenika, potrebno vrijeme, metode i oblici rada i očekivani efekti.

Sastanak bi trebao potaknuti na nova razmišljanje o pristupu poučavanju i formativnom načinu praćenja, te kriterijima vrednovanja učeničkih postignuća, što bi se kasnije trebalo dugoročno primjenjivati  u nastavnoj praksi. Nastavom prirodnih nauka, naročito biologije i hemije, škola je dužna pomoći učeniku da se u mnoštvu društvenih, prirodnih i tehničkih zbivanja što lakše snalazi i shvati red, zakonitosti i veze u tim zbivanjima.

STRUČNI AKTIVI NASTAVNIKA BIOLOGIJE I HEMIJE

Sastanci Stručnih aktiva nastavnika hemije i nastavnika biologije održani su 16.januara, 2014.godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar. Sastanak se sastojao  iz dva dijela, prvi dio obuhvatio je tekuću problematiku Aktiva, a drugi dio činila je radionica na temu „Savremeni pristup nastavi biologije i hemije“. Voditelj aktiva i radionice bila je stručna savjetnica za nastavu biologije i hemije dr.sc.Amela Medar.

Na dnevnom redu našle su se slijedeće teme:

  • Analiza rada nastavnika biologije i hemije u prvom polugodištu
  • Planiranje testiranja iz hemije – uputstva i smjernice
  • Planiranje takmičenja iz Ekologije
  • Predstavljanje pravilnika o stručnom usavršavanju i profesionalnom napredovanju
  • Radionica: Savremeni pristup nastavi biologije i hemije

Testiranje iz Hemije za učenike 8.razred osmogodišnje i 9. razred devetogodišnje osnovne škole planirano je u prvoj sedmici u aprilu od 1. do 4. aprila, 2014. godine.

Takmičenje iz Biologije za učenike osmih razreda osnovne škole je planirano 22. aprila, 2014. godine sa početkom u 10,00 sati u JU OŠ Mujaga Komadina. Dogovoreno je da se izvještaji o provedenom takmičenju i pobjednicima takmičenja, odnosno timu koji će predstavljati školu (3 učenika), dostavljaju Pedagoškom zavodu Mostar, zajedno sa PPT prezentacijom rada ekoloških sekcija na nivou škole do 21. marta 2014. godine. Nastavnici su istakli probleme  u realizaciji istraživačkih projekata iz ekologije zbog nedostatka materijalnih sredstava, te rada jednog nastavnika u više škola.

Pravilnik  o stručnom usavršavanju, ocjenjivanju i napredovanju  odgajatelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika je objavljen 11. decembra, 2013. u Sl. novinama HNK-a br.10 na str.34.Pravilnik je predstavljan nastavnicima biologije i hemije,  ukazano je da stručni razvoj nastavnika predstavlja jedan od ključnih segmenata u poboljšanje kvaliteta, kulture, odgojno-obrazovne ustanove; u tom slučaju uloga ustanove je osigurati okruženje koje pogoduje trajnom učenju odraslih i u kojem se mogu zadovoljiti potrebe učenja odraslih.

Nastava biologije i hemije je problemski i istraživački usmjerena. Polazišta su učenikovo predznanje, vještine i iskustvo, a nova se znanja, vještine, stavovi i vrijednosti postepeno oblikuju upoznavanjem i analiziranjem predmeta, pojava, procesa i događaja povezanih s učenikovom okolinom i samim učenikom, te s rezultatima istraživanja. Poučavanje i učenje zasnovano na iskustvu omogućuje učeniku razvoj pozitivnog stava prema naučenom.

Preporučeno je po potrebi održavati sastanke stručnog aktiva kako bi nastavnici promišljali o svome radu, razvijali novu praksu i svijest o zajedničkoj odgovornosti za uspjeh svih sudionika nastavnog procesa te razmijenili ideje za poboljšanje prakse. Zatim je preporučano da nastavnici u svom daljem radu obrate pažnju na slijedeće:kontinuirnao pripremanje za časove redovne nastave i vannastavnih aktivnosti, uključujući pisanje novih i ažuriranje postojećeh priprema za čas, kombinovanje raznovrsnih nastavnih metoda, uključujći i savremene oblike nastave i nove tehnike učenja, pored prirodnog-biološkog materijala, eksperimenta i drugih očiglednih natavnih sredstava i pomagala, koristiti kompjuter i mogućnosti informacionih tehnologija, na početku časa istaći cilj časa koji treba biti konkretan i mjerljiv, zatim očekivane ishode učenja, a na kraju časa provjeriti njihovu ostvarenost, kontinuirano praćenje, provjeravanje i objaktivno vrednovanje rada znanja i sposobnosti učenika, stalan i kontinuiran rad na ličnom usavršavanju (učestvovanje na savjetovanjima, seminarima, simpozijima, korištenje savremene stručne literature, posjećivanje  i držanje oglednih časova, rad na informatičkoj pismenosti, itd.).