SEMINAR ZA NASTAVNIKE BIOLOGIJE I HEMIJE

Seminar za nastavnike biologije i hemije održan je 27. 8. 2019. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar, sa početkom u 9.00 sati. Na seminaru su bila prisutna 32 nastavnika biologije i hemije.

Seminar na temu:“ Kritičko mišljenje – Diskusije i debate u nastavi hemije i biologije“ održala je stručna savjetnica Amela Medar. Učesnici seminara su već ranije upoznati sa modulima Škole kritičkog mišljenja, koracima u uspostavljanu učionice za kritičko mišljenje, te alatima  koji se koriste za poticanje kritičkog mišljenja, prezentirana su pravila i načini vođenja diskusije i debate.

Prezentiran je  kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave hemije i biologije, koji pred sve uključene u odgojno-obrazovni proces postavlja nove i drugačije zahtjeva bazirane na integrisanju nastavnih sadržaja. Veza koncept – oblast-nastavna cjelina – nastavni sadržaj – cilj – ishod je predstavljena prisutnima na primjeru nastavne cjeline Citologija, gdje su detaljno objašnjeni svi pojmovi.