Seminar i Stručni aktiv profesora biologije i hemije

Seminar i Stručni aktiv profesora biologije i hemije održan je 10.1.2018. godine u prostorijama Pedagoškog zavoda Mostar. Seminaru je bilo prisutno 18 profesora biologije i hemije.Iznesena je  informacija u projektu SEA početni eksperiment u nastavi prirodnih nauka, koji bi se od mjeseca septembra 2018. godine trebao realizovati u školama koje nastavu izvode na bosanskom jeziku u HNK-a, u saradnji sa nevladinom organizacijom MIOS iz Tuzle. Prisutni profesori su upoznati sa  ZJNPP za biologiju i hemije zasnovane na ishodima učenja, te rezultatima rada STEM radne grupe za prirodno područje. Predočeno je da dokumenti ZJNPP za biologiju i hemiju imaju po 4 oblasti, unutar kojih je zastupljeno 16 komponenti, svaka komponenta ima određeni broj ishoda (49), čija se ostvarenost prati indikatorima definisanim po razvojnim područjima.Savjetnica je navela primjere primjene ovih dokumenta za hemiju i biologiju. Predstavljeni su načini planiranja zasnovanog na ishodima, te navedeni sektori ekonomije znanja, dogovoreni na STEM radnoj grupi. Obzirom da se radi o obilju materijala, stručna savjetnica je iste dostavila  školama u petak 12.1. 2018. na e-mail adrese škola, kako bi ih profesori  mogli analizirati i primijeniti u izradi NPP-a zasnovanih na primjeni ZJNPP. Prisutni su  upoznati sa listom dokaza za užestručni nadzor, te su data objašnjenja koji segmenti rada se prate prilikom nadzora, objašnjen  je i sam tok nadzora po objavljenom Pravilniku.Mira Đajo-Begić i Dženada Mehremić profesorice  biologije su održale predavanje na temu: Forenzička genetika. Profesorice su pripremile  i kratak video na kojem je objašnjeno 10 primjera primjene forenzičke genetike, same su se pobrinule za prevod teksta sa engleskog jezika. Njihovo predavanje je bilo jako zanimljivo i korisno svim prisutnima. Kroz diskusiju koja je uslijedila nakon predavanja učesnici su pohvalili izlaganje profesorica, te postavili neka pitanja vezana za primjenu forenzike.Seminar na temu: Standardi zanimanja: 3 Modul-Vrednovanje i ocjenjivanje, pripremila je stručna savjetnica doc.dr. Amela Medar.  Prije uvoda u temu nastavnici su analizirali materijale iz ličnih portfolia sa prethodna dva modula. Izlaganje savjetnice se odnosilo na sam proces praćenja i vrednovanja učeničkih postignuća, najčešće greške, načine poboljšanja u procesu praćenja i vrednovanja. Učesnici su podjeljeni u 4 grupe, u okviru kojih su radili konkretne zadatke iz oblasti vrednovanja i ocjenjivanja, a potom diskutovali o istim.  Uslijedila je diskusija i zaključci. Otvorena su mnoga pitanja i korisne sugestije. Seminar je ocjenjen kao izuzetno koristan. Nastavnici do narednog sastanka lični portfolio trebaju upotpuniti sadržajima prezentiranog modula, te donijeti dokaze za ovaj modul, kako bi se na nivou grupe mogle usporediti aktivnosti.