Sastanak stručnog aktiva pedagoga osnovnih i srednjih škola HNK-a

U okviru redovnih poslova Pedagoški zavod Mostar organizovao je sastanak stručnog aktiva pedagoga osnovnih i srednjih škola HNK-a. Sastanak je održan 5.decembra 2012.godine u prostorijama PZ. Tema sastanka je bila analiza godišnjih programa rada škole, rezultata općeg nadzora nad radom osnovnih i srednjih škola i užestručnog nadzora nad radom pedagoga.

U skladu sa rezultatima analiza dogovorene su aktivnosti za naredni period.