Sastanak Aktiva direktora osnovnih i Aktiva direktora srednjih škola

31. 1. 2019. godine u sali KC „Kralj Fahd“ održan je sastanak Aktiva direktora osnovnih i Aktiva direktora srednjih škola.
Cilj sastanka bila je analiza rada škola osnovnih i srednjih iz različitig uglova sagledana, analiza rada Pedagoškog zavoda te predstavljanje aktivnosti Pedagoškog zavoda za period do kraja kalendarske 2019. godine.
U prvom dijelu sastanka prezentovana je: analiza godišnjih programa rada škola, analiza općih i užestručnih nadzora i analiza uspjeha učenika u učenju i vladanju te predstavljen projekat za implementaciju zajedničke jezgre NPP u NPP HNK-a za osnovno obrazovanje.
U realizaciji sastanka učestvovali su: v. d. direktorice dr. sc. Enisa Gološ, šefice odjeljenja – Elvira Đidelija, dipl. iur., mr. sc. Meliha Spahić, stručni savjetnici – doc. dr. Amela Medar, dr. sc. Ahmed Husić, mr. sc. Nusret Omerika, mr. Tajma Guzin i Edna Haznadarević, prof.
Nakon navedenih analiza i predstavljanja aktivnosti za naredni period, učesnici aktiva su aktivno učestvovali u diskusiji koja je dovela do konkretnih zaključaka koji su se posebno odnosili za izmjene i dopune NPP, odnosno realizaciju navedenog projekta.