Realizovano testiranje učeničkih postigniuća u srednjim školama HNK-a

26. 4. 2023. godine u srednjim škola Hercegovačko-neretvanskog kantona realizovano je testiranje učeničkih postignuća iz dva predmeta: Bosasnkog jezika i književnosti i Matematike. Testiranjem su bili obuhvaćeni učenici prvog razreda gimnazije (Bosanski jezik i književnost) i učenici drugog razreda gimnazije i drugog razreda tehničkih škola (Matematika).

Ključni ciljevi testiranja postignuća učenika prvog i drugog razreda srednjih škola iz navedenih predmeta su:

  • Ispitati i utvrditi nivo postignuća učenika u odnosu na nastavne sadržaje/ishode učenja definisane u NPP-u  za nastavne predmete: Bosasnki jezik i književnost (prvi razred) i Matemtika (drugi razred)
  • Planiranje, organizaciju i realizaciju nastavnog procesa u narednoj školskoj godini, između ostalog zasnivati na rezultatima testiranja učeničkih postignuća, te definisanim koracima koji su zasnovani na jasnim, pouzdanim, relevantnim, tačnim informacijama, a u cilju unapređenja kvaliteta nastavnog procesa, a samim tim i unapređenja učeničkih postignuća u svim segmentima.

Testiranje su realizovali eksterni testatori, koje je imenovao ili angažovao Pedagoški zavod Mostar uz podršku internih testatora koji su imenovani na nivou škola u kojima je realizovano testiranje. Sama organizacija i realizacija testiranja je protekla u skladu sa planiranim, tako da se zahvaljujemo direktorima i stručnim saradnicima osnovnih i srednjih škola na podršci prilikom realizacije testiranja, kao i drugim učesnicima koji su učestvovali u navedenom procesu, a između ostalih i mlađim kolegama, pripravnicima u Pedagoškom zavodu Mostar.

Uz podršku svih navedenih aktera Pedagoški zavod Mostar uspio je da realizuje još jednu veoma važnu aktivnost na putu podizanja nivoa kvaliteta u obrazovanju.