Diseminacija “standarda kvaliteta rada odgajatelja/ica u predškolskom odgoju i obrazovanju

Diseminacija “standarda kvaliteta rada odgajatelja/ica u predškolskom odgoju i obrazovanju

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je u saradnji sa predstavnicima ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda, univerzitetskih profesora i predstavnika privatnih i javnih predškolskih ustanova u BiH tokom prošle godine uradila “Standarde kvalitete rada odgajatelja/ica, pedagoga/ica i direktora/ica u predškolskom odgoju i obrazovanju”.

Krajem februara ove godine organizovana je Konferencija o kvalitetu u predškolskom odgoju i obrazovanju na kojoj je promovisan dokument “Standardi kvaliteta rada u predškolskom odgoju i obrazovanju” koji je prepoznat kao veoma dobar resurs za unapređenje i praćenje kvaliteta rada, samoevaluaciju i evaluaciju odgajatelja/ica, stručnih sadnika/ica i direktora/ica u predškolskom odgoju i obrazovanju.

Predstavnici Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u saradnji sa koordinatorima iz Pedagoškog zavoda Mostar i Zavoda za školstvo Mostar prezentovali su dokument “Standardi kvaliteta rada odgajatelja/ica” na stručnim susretima u Mostaru, 23.11. i 8.12.2012.godine. Stručnim susretima su prisustvovali svi odgajatelji, stručni saradnici i direktori predškolskih ustanova sa područja HNK-a. Dogovorena je dalja saradnja i zajednički rad na analizi standarda sa ciljem unapređivanja kvaliteta predškolstva u cjelini.